మా ఆణిముత్యాలు - మరిమడ్ల, దుమాల వసతిగృహాల్లో సీట్లు సాదించిన వారు