1000 లీ.. సామర్ధ్యం గల కొత్త నీటి ట్యాంకు నిర్మాణం సత్యసాయి సేవా సమితి బొప్పాపూర్ గారి ఆధ్వర్యంలో