Sports items donation by Sri Thirupathi reddy garu & Sri Srinivas reddy garu on 15-11-2014 im my bakurpally school . Sport material cost 25000/-

Sports items donation by Sri Thirupathi reddy garu & Sri Srinivas reddy garu on 15-11-2014 im my bakurpally school . Sport material cost 25000/-