1000 లీ.. సామర్ధ్యం గల కొత్త నీటి ట్యాంకు నిర్మాణం సత్యసాయి సేవా సమితి బొప్పాపూర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 27 jun 2016 న భూమి పూజ

   

మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల - బాకురుపల్లి

 

 
 
 
 
బాకురుపల్లి ఉపాద్యాయ మిత్ర బృందం 

Poll

ఈ వెబ్ సైట్ మీకు ఎలా అనిపించింది

బాగుంది (102)
80%

ఇంకా మెరుగుపరచాలి (25)
20%

Total votes: 127

website వీక్షకుల సంఖ్య  25th SEPTEMBER 2015 నుండి.

good hits
Websites Statistics Tool