''తెలంగాణ'' 

 ''రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు''

  మీ బాకురుపల్లి ఉపాధ్యాయ మిత్రబృందం . . . . . . . . 

 

మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల - బాకురుపల్లి

 

 
 
 
 

Poll

ఈ వెబ్ సైట్ మీకు ఎలా అనిపించింది

బాగుంది (38)
69%

ఇంకా మెరుగుపరచాలి (17)
31%

Total votes: 55