పాఠశాలకి XEROX machine బహూకరణ  07-09-5015

 

  మీ బాకురుపల్లి ఉపాధ్యాయ మిత్రబృందం . . . . . . . . 

మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల - బాకురుపల్లి

Poll

ఈ వెబ్ సైట్ మీకు ఎలా అనిపించింది

బాగుంది (80)
78%

ఇంకా మెరుగుపరచాలి (22)
22%

Total votes: 102

TOTAL VISITORS OF THIS WEBSITE

 

good hits
Websites Statistics Tool